Állások keresése - Építésfelügyeleti hatósági feladatok - Békés Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÉpítésfelügyeleti hatósági feladatok

Békés Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Kormányhivatal
Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Építésfelügyeleti hatósági feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű (tartós távollévő helyettesítéséig) –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Kossuth utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás alapján ellátandó feladatkör: 67. § A járási hivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésügyi hatósági; b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésfelügyeleti hatósági; c) egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök: 1. építési folyamatok felügyelete, 2. építmények műszaki állapotának ellenőrzése és eljárás lefolytatása, 3. építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárások lefolytatása, 4. építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzése, 5. építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzés és eljárás lefolytatása, 6. az ellenőrzések alapján indokolt esetben szankció megállapítása, végrehajtás megindítása, 7. építésfelügyeleti hatósági érdemi döntések előkészítése kiadmányozásra, 8. szakhatósági eljárás lefolytatása, szakkérdés vizsgálata, 9. ügyfélfogadási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény,

        a Kit. 82. § (9) bekezdése alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz,

        Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ban foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tervezői és/vagy kivitelezői gyakorlat

        Épületek energetikai tanúsítása során szerzett tapasztalat

        Építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági területen szerzett szakmai gyakorlat

        "B" kategóriás vezetői engedély

        Közigazgatási gyakorlat

        Közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

        Építésügyi vizsga

        Tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság,

        Felelősségvállalás,

        Problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség,

        Együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség,

        Pontosság,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

        Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány

        Szakképzettséget igazoló dokumentum másolata

        Nyelvismeretet igazoló oklevél másolata

        Motivációs levél

        Nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, a benyújtott önéletrajz és annak mellékleteinek sokszorosításához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Katalin hivatalvezető-helyettes nyújt, a 06 66/795-084 és a 06 66/795-086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/1458-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Építésfelügyeleti hatósági feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/1458-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Építésfelügyeleti hatósági feladatok.

        Elektronikus úton humanpolitika@bekes.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az kormányzati szolgálati jogviszony időtartama határozott időtartamra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázatokat postai úton, valamint elektronikus úton is szükséges megküldeni. A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Építésügyi Osztály (5700 Gyula, Kossuth u. 2.) illetékességi területe.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések