Állások keresése - igazgató - Tiszafüred Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Tiszafüred Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.11.13-2024.11.12-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Petőfi Sándor út 17-19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik a költségvetési szerv vezetésével járó feladatok ellátásáról és koordinálja az intézményben folyó szakmai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet a jogszabály hatáskörébe utal. Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában. Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, sportszervező, rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles szakedző, sportedző, rekreáció-szervező), ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kjt.20.§ 2(d) bekezdésében felsorolt kizáró ok nem áll fenn, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

        Iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

        Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri,

        Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007.évi CLII.törvény 9.§-ban meghatározott kizáró ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Imre polgármester nyújt, a 59/510-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIS/11242 /2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIS/11242 /2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tiszafüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20/A(6) bekezdése alapján létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázókat és véleményezi a pályázatokat. Az intézményvezető megbízásáról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafüred.hu - 2019. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések