Állások keresése - intézményvezető - Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pétfürdői Gondozási Központ

intézményvezető igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 1-től 2024. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családgondozói feladatok ellátása mellett a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, bölcsődei ellátást, területi és iskolai védőnői ellátást biztosító, több telephellyel rendelkező intézmény vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének I/1/c.) pontjában a magasabb vezetői pótlékra meghatározott előírások az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti alábbi végzettségek valamelyikének megléte: felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, okleveles szociálpolitikus- közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus komplex szociális szolgáltatások.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a Kjt. 20. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges feltételek megléte (büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, magyar állampolgárság vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolti vagy letelepedetti státusz)

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik,

        a pályázó a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mester vezetőképzés alapozó képzésének 2020. december 31-ig, illetve a 2018. január 1-jén vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező személy esetében 2019. december 31-ig történő teljesítése, kivéve, ha a vezetőképzésben való részvétel alól a pályázó jogszabály alapján mentesül,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó – előírt szakmai gyakorlat meglétét is igazoló - szakmai életrajza,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (vagy a megkérését tanúsító igazolás) arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program (vezetési program),

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Éva polgármester vagy Szabóné Czifra Melinda jegyző nyújt, a +36 88 787-919 vagy +36 30 957 6454 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PTF/3695/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PTF/3695/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi és Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. Az érvényes pályázatokat benyújtókat a Képviselő-testület a pályázatokat elbíráló ülésén személyesen is meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. szeptember 13.

        Települési honlap - 2019. szeptember 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petfurdo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések