Állások keresése - kulturális attasé (beosztott diplomata) - Külgazdasági és Külügyminisztérium | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkulturális attasé (beosztott diplomata)

Külgazdasági és Külügyminisztérium

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Külgazdasági és Külügyminisztérium

kulturális attasé (beosztott diplomata)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatóan 4 év, 2024-ig –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Magyarország Zágrábi Nagykövetsége, .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok, külügyi feladatkör és kulturális igazgatási feladatkörök ellátása

Ellátandó feladatok:

A kulturális attasé (beosztott diplomata) feladatkörében: az intézetvezető közvetlen irányítása mellett • ellátja a fogadó ország és a Magyarország közötti kulturális együttműködés formáinak kialakításával, továbbá az értékorientált országkép-építés érdekében a kulturális szakdiplomáciával összefüggő feladatokat, • részt vesz a külképviselet kulturális és oktatási együttműködéssel összefüggő feladatainak ellátásában, • kapcsolatot tart a fogadó ország kulturális és oktatási kormányzati és nem kormányzati szerveivel, • szükség szerint az intézetvezető megbízásából reprezentációs feladatokat lát el, • közreműködik a magas szintű- és egyéb szakmai delegációk programjainak előkészítésében és lebonyolításában, • szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó országban megvalósuló magyar kulturális programokat, rendezvényeket, • részt vesz az intézet szakmai tevékenységében, közreműködik az éves szakmai programterv elkészítésében és végrehajtásában, • részt vesz az intézet tevékenységéről, a fogadó ország releváns kulturális és oktatási híreiről és eseményeiről a KKM illetékes vezetőit és szervezeti egységeit tájékoztató jelentések készítésében, • közreműködik az intézet honlapjának működtetésében, • gondoskodik az ösztöndíjprogramokkal (kiemelten: a Balassi Bálint ösztöndíjprogrammal) kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, • részt vesz a külföldi magyar kulturális intézet oktatási feladatainak szervezésében: ennek keretében különösen felügyeli és szervezi a magyar nyelvoktatást, a magyar nyelv terjesztésével kapcsolatos programokat; kapcsolatot tart a fogadó ország felsőoktatási intézményeiben működő magyar lektorral, vendégoktatókkal, a magyar nyelvi/irodalmi tanszékek oktatóival és hallgatóival, a fogadó ország hungarológusaival, valamint segíti munkájukat, • kapcsolatot tart a fogadó országban élő magyar közösséggel, közreműködik az identitásuk és kultúrájuk megőrzését célzó programok megvalósításában, • közreműködik a kulturális intézet használatában lévő, az alaptevékenységének ellátásához kapcsolódó könyvtár gondozásában, • bekapcsolódik az állomáshelyen a kulturális és oktatási területen multilaterális keretek között zajló rendszeres vagy alkalmi egyeztetésekbe, programokba (pl. EU kulturális diplomaták egyeztetése, EUNIC), • ellátja mindazokat az feladatokat, amelyeket az intézetvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kulturális diplomáciai feladatok ellátása, a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet (Zágrábi Magyar Kulturális Intézet) vezetőjének helyettesítése, közreműködés az intézet szakmai programjainak tervezésében és végrehajtásában, valamint a szakmai feladatokra vonatkozó jelentő tevékenységben és szakmai kapcsolatépítő munkában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, a díjazás (deviza-illetmény – választás szerint EUR, USD, HUF – és átalány-költségtérítés) megállapítására és az esetleges egyéb juttatásokra a belföldi felkészülés ideje alatt (felkészülő kormánytisztviselőként) a Kit., valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.), különösen annak 11. §-a, továbbá a tartós külszolgálat ideje alatt, kihelyezett kormánytisztviselőként a tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati tisztviselők jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására a Külszoltv. és annak végrehajtási rendeletei, a kormánytisztviselői jogállás (kormányzati szolgálati jogviszonya) tekintetében – a Külszoltv. által nem szabályozott kérdésekben – a Kit. és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a KKM egyéb belső szabályozóiban foglaltak az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • magyar állampolgárság,

        • cselekvőképesség,

        • büntetlen előélet,

        • egyetemi szintű felsőfokú végzettség, (legalább MA/MSc vagy osztatlan képzésben szerzett felsőfokú végzettség),

        • legalább egy állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex felső- és legalább egy középfokú nyelvvizsga, melyből az egyik angol nyelvből van (diplomáciai rangadományozás általános nyelvi követelménye),

        • a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII.10.) KKM rendelet 1. melléklete alapján Zágráb (Horvátország) állomáshelyre irányadóan hivatalos nyelvként előírt, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga horvát nyelvből,

        • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (elsődlegesen MS Office irodai alkalmazások, MS Outlook),

        • érvényes „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat,

        • hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,

        • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

        • kiterjedt kulturális és oktatási kapcsolatrendszer,

        • külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (elnyert pályázat esetén a külszolgálat megkezdésének egyik feltétele a KKM-nél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye alapján a „tartós külszolgálatra alkalmas” minősítés rendelkezésre állása),

        • a beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltéséhez szükséges, a KKM által szervezett belső képzések, különösen a diplomata-típusú külügyi szakmai vizsga és kötelező vizsgák teljesítésének vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • nemzetközi tudományos, oktatási, kulturális, protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett több éves, érdemi munkatapasztalat,

        • kulturális, illetve protokolláris rendezvények szervezésének ismerete,

        • érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte,

        • tudományos fokozat (PhD vagy DLA).

Elvárt kompetenciák:

        nagy munkabírás,,

        jó problémamegoldó és kommunikációs képesség,,

        önálló munkavégzés,,

        felelősségvállalás, felelősségtudat,,

        kiváló alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,,

        szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,,

        integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,,

        precizitás, alaposság,,

        szerb nyelven is jó szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség,,

        képesség mind csapatban, mind egyénileg a magas szintű munkavégzésre,,

        teljesítménymotiváció.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • szakmai életrajzként a Kit. végrehajtási rendelete szerint részletesen, hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképpel ellátott, aktuális közszolgálati típusú önéletrajz („közszolgálati önéletrajz”), valamint abban az esetleges tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása,

        • a végzettség(ek), szakképzettség(ek), szakképesítés(ek), a gépjárművezetői jogosítvány és az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,

        • a pályázó eddigi és jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás, referenciák megjelölése és igazolása (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével),

        • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a Kit-ben, a Külszoltv-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat,

        • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Kit pályázati és kiválasztási eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a KKM és az EMMI illetékes szervezeti egységének a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez

        • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás esetén – hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, valamint arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás és jogviszony létesítés esetén – vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,

        • a Kit. 84. § szerinti, 90 napnál nem régebbi keltezésű, hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20190910/adm , valamint a munkakör megnevezését: kulturális attasé (beosztott diplomata).         Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével (1027 Budapest, Bem rakpart 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20190910/adm, valamint a munkakör megnevezését: kulturális attasé (beosztott diplomata).

        Elektronikus úton KKM - ZGB részére a palyazat11@mfa.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és akkor bíráljuk el, ha valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek hiánytalanul megfelelnek. A formai követelményeknek megfelelően benyújtott és hiánytalan pályázati anyagok előminősítését követően a kiválasztott pályázók személyes interjún való részvételre felhívhatók, amennyiben az indokolt. A pályázati eljárást a KKM folytatja le, de a döntéshozatali folyamatban az EMMI is részt vesz. A pályázati eljárás ere

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a KKM által – az EMMI bevonásával – megszervezett belföldi felkészülésen részt venni. A KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKM-mel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók kizárólag a KKM zárt, belső pályázati rendszere útján nyújthatnak be érvényes pályázatot. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek és – az esetlegesen vele kiutazó és életvitelszerűen kint tartózkodó családtagjaival együtt – orvosi (foglalkozás egészségügyi) alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát. A kulturális attasé tartós külszolgálatra rendelésének további feltétele a KKM által szervezett külügyi szakmai vizsga eredményes letétele. A KKM fenntartja a jogot az adott állomáshelyre kiírt pályázati felhívás visszavonására és az érintett külszolgálati munkakör pályázaton kívül, meghívással, kijelöléssel vagy belső pályázati eljárás útján történő betöltésére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések