Állások keresése - Dékánhelyettes - Neumann János Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekDékánhelyettes

Neumann János Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Kar

Dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.12.15-2023.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékán munkájának segítése, a tanszékek szakmai, oktatási tevékenységének felügyelete, a karon folyó oktatómunka szervezése nappali és levelező tagozaton, - oktatást segítő tevékenységek szervezése, oktatás- és képzésfejlesztési feladatok szervezése, a gyakorlati képzés felügyelete, a gyakorló helyekkel való kapcsolattartás, a kari beiskolázási tevékenység segítése, - a hallgatókat érintő tanulmányi és vizsgaügyek vitele, panaszkezelés, - a kar igény szerinti képviselete nemzetközi és országos szakmai, illetve tudományos testületekben, egyetemi bi-zottságokban, - közreműködés a kar és a kutatóműhely(ek) tudományos tevékenységében, annak koordinációjában, - a kari ügyrendben meghatározott bizottságok szakmai felügyeletének ellátása, - az oktatáshoz kapcsolódó minőségirányítási folyamatok koordinálása, felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a kar oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó alapdiploma és ahhoz illeszkedő PhD fokozat,

        hazai és nemzetközi kutatási és publikációs tevékenység,

        közép vagy felsőfokú nyelvvizsga angol nyelvből (vagy nyelvszakos diploma)

        jó kommunikációs készség angol nyelven, előadás tartás képessége angol nyelven

        Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az oktatási folyamatok kari szintű koordinálása terén szerzett (szakfelelősi) tapasztalat.

        közoktatási tapasztalat

        külföldi oktatási tapasztalat

        EU-s pályázatok terén szerzett vezetői tapasztalat

        rendszeres publikációs tevékenység magyar és angol nyel-ven

        a hallgatók tehetséggondozási és tudományos diákköri munkájának irányításában szerzett tapasztalat

        felsőoktatási minőségirányítás terén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        szakmai önéletrajz

        az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok

        a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokoza-tot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata

        a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, dí-jak jegyzéke

        vezetői működésére vonatkozó tervei

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

        a pályázati dokumentáció, valamint a személyes ada-tok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

        a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határ-időtől számított 90 napon belül.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rigó Róbert mb. Dékán úr nyújt, a 76/501-770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2019, valamint a munkakör megnevezését: Dékánhelyettes.

vagy

        Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-neumann.hu - 2019. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-vény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója vissza-juttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határide-jétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések