Állások keresése - szociális tevékenységet folytató egység vezetője - Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális tevékenységet folytató egység vezetője

Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Népjóléti Szolgálat, Celldömölk

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky S. utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integrált, több telephelyen működő intézmény szociális- és gyermekjóléti alap- és szociális szakellátás (idősek ápoló-gondozó otthoni és átmeneti ellátás) nyújtó szolgáltatásai zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Az igazgató ellátja az intézmény általános képviseletét. Az igazgató gazdálkodik a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel, irányítja és szervezi az intézmény szakmai feladatait. Elkészíti és fenntartói jóváhagyásra felterjeszti az intézet belső szabályzatait és gondoskodik azok betartásáról, alakítja az intézmény programjait és arculatát, munkáltatói jogokat gyakorol.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében, vagy a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében az intézményvezető részére előírt képesítés valamelyike,

        Gyermekjólét, szociális, valamint egészségügy, közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy.

        Cselekvőképesség (megbízást megelőzően erről nyilatkozni kell).

        A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki, kivéve áthelyezés, vagy belső pályázó esetén.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pályázat elbírálásánál előnyt jelent integrált intézményben szerzett gyakorlat.

        B kategóriás jogosítvány,

        Helyben szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű vezetői készség,

        Kiváló szintű kreativitás,

        Kiváló szintű problémamegoldás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre vonatkozó fejlesztési elképzelések, költségtakarékos működtetésére vonatkozó program.

         A pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás (tevékenységének rövid ismertetése munkahely, beosztás megjelölésével).

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló képviselő testületi ülés zárt ülésként tartását.

        Nyilatkozat cselekvőképességről.(257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3/A.§-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik).

        A pályázó köteles nyilatkozatot csatolni arról, hogy a beosztás elnyerése esetén vagyonnyilatkozatot tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Falusiné Magyar Csilla nyújt, a 95/777-816 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/2756-3/2019. , valamint a beosztás megnevezését: szociális tevékenységet folytató egység vezetője.         Postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/2756-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: szociális tevékenységet folytató egység vezetője.

        Személyesen: Fehér László, Vas megye, 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 1. 112..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő véleményezési eljárás után a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt a kinevezésről. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.celldomolk.hu - 2019. augusztus 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések