Állások keresése - adóügyi referens - Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekadóügyi referens

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Eljárási és Illeték Főosztály

adóügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Dózsa György út 128-132.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 1. a) pontjában meghatározott adóügyi munkakörcsoport.

Ellátandó feladatok:

Vezeti a forgalmi érték megállapításához szükséges összehasonlító értékadatok nyilvántartását, ellátja az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat. Feladatkörét érintően hivatali gépjárművet vezet, és ezzel összefüggésben kitölti a szükséges bizonylatokat. Ellátja a nyomtatványok / elektronikus űrlapok feldolgozásával kapcsolatos feladatokat, lefolytatja az azokkal összefüggő hatósági eljárásokat. Lefolytatja a bejelentésre/adatszolgáltatásra induló, közteher megállapítását célzó eljárásokat, így különösen ellátja a vagyonszerzési illeték kiszabásával összefüggő feladatokat. Végzi a kérelemre induló eljárásokkal kapcsolatos hatósági tevékenységet. A hatósági jogkörben indult eljárásokban, iránymutatást követően a szükséges iratok, közbenső intézkedések és döntések tervezeteit előkészíti kiadmányozásra. Rendszeresen, vagy igény esetén eseti jelleggel beszámol, megbeszéléseken vesz részt, beszámolót, jelentést készít. Írásban, személyesen vagy telefonon kapcsolatot tart az ügyfelekkel. Feladatellátása érdekében írásban és szóban egyaránt kapcsolatot tart a társ(fő)osztályok munkatársaival. Szakterülete által alkalmazott informatikai alkalmazások jogszabályoknak és belső szabályozóknak nem megfelelő működésének észlelése esetén informatikai bejelentést tesz, egyidejűleg tájékoztatja közvetlen vezetőjét. Figyelemmel kíséri és munkavégzése során szem előtt tartja a szakterületi tevékenységét mérő kimutatásokhoz és statisztikai mutatókhoz kapcsolódó határidőket és mutatók alakulását. A határidők követése és adatszolgáltatási igények kielégítése érdekében saját feladatairól naprakész nyilvántartást vezet.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vagyonszerzési illeték kiszabása céljából megállapítja az ingatlanok forgalmi értékét, ennek körében helyszíni szemlét tart.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a NAV Foglalkoztatási Szabályzatában foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 1. a) pontjában előírt végzettség (felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, ingatlan-nyilvántartási szervező, nemzetbiztonsági szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 73/2013. (XII.30.) NGM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik),

        Biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére a NAV Biztonsági Főosztálya által történik),

        A NAV tv. 33/B-33/F. §-aiban foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés.

Elvárt kompetenciák:

        önállóság,

        pontosság,

        jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        logikus gondolkodás,

        lényeglátás,

        ügyfél-orientáltság,

        konfliktuskezelés,

        kezdeményezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal);

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;

        Motivációs levél, ami részletesen tartalmazza az eddigi szakmai feladatokat, életutat;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága általi kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Somorjai Judit főosztályvezető Asszony nyújt, a 06-1-427-5826 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1387 Budapest, Pf. 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2019/ELJÁRÁS , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1132 Budapest, Váci út 48. C-D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2019/ELJÁRÁS, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi referens.

        Elektronikus úton ebpavig@nav.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyag és az esetleges személyes elbeszélgetés tapasztalatai alapján születik meg a munkáltatói döntés, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, mert csak a hiánytalan és a fenti határidőig beérkezett pályázatot tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nav.gov.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések