Állások keresése - pénzügyi főelőadó - Berettyóújfalu Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpénzügyi főelőadó

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közintézmények Szolgáltató Irodája

gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Közintézmények Szolgáltató Irodája (KÖSZI) a helyi önkormányzati intézmények (Berettyó Kulturális Központ, Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde és a KÖSZI) pénzügyi-gazdasági, munkaügyi feladatait látja el, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti intézményi gyermekétkeztetést és szünidei ingyenes étkeztetést biztosítja, a Kabos Endre Városi Sportcsarnokot üzemelteti és közparkok fenntartását, zöldfelület kezelését látja el a városban. Az intézmény gazdasági vezetőjeként irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. Az intézmény gazdasági szervezete a fenntartó kijelölése alapján, a munkamegosztásra vonatkozó megállapodás szerint, ellátja a hozzá rendelt két másik intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait is. A gazdasági vezető felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben számára meghatározott feladatok ellátásáért, és a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv alkalmazásában álló, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személynek iránymutatást ad. A gazdasági vezető a feladatait a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági vezető az általa ellátott feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy - gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000. évi örvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet

        A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;

        Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve, ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési intézményben gazdasági vezetői megbízásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével, bérigény megjelölésével;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata;

        Az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata;

        90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető nyújt, a 06-54-402-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/2523-4/2019 , valamint a beosztás megnevezését: pénzügyi főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/2523-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi főelőadó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után a benyújtási határidőt követő 15 napon belül a pályázókat legalább háromtagú bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági vezető személyéről - a bizottság véleményét mérlegelve- a kinevezésre és a megbízásra jogosult a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül dönt. A döntésről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Berettyóújfalu Város Hivatalos honlapja - 2019. július 29.

        Berettyóújfalu Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2019. július 29.

        Közintézmények Szolgáltató Irodája honlapja - 2019. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kosziberettyo.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések