Állások keresése - könyvtáros - Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkönyvtáros

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Könyvtár Lenti

intézményvezető-igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.05.01.-2025.04.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Templom tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Összehangolja a szervezeti egységek tevékenységét, a gazdasági-pénzügyi feladatokat a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti (továbbiakban GESZ) vezetőjével együttműködve, az intézményi célkitűzések megvalósítása érdekében. Összeállítja az intézmény éves munkatervét, valamint a GESZ vezetőjével közösen a költségvetési tervezetet, azokat a fenntartó szervhez továbbítja. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikus és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről, biztosítja a zavartalan működést, szervezi az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtását. Meghatározott rendszerességgel munkatársi és összmunkatársi értekezletet tart. Koordinálja, irányítja és ellenőrzi az intézmény szolgáltató tevékenységét, az intézményben folyó munkát, meghatározza a feladatok végrehajtásának határidejét. Gondoskodik a személyzeti munka elvégzéséről, elkészíti és kiadja a dolgozók munkaköri leírását, gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Gondoskodik az intézményi személyi állomány továbbképzéséről. Képviseli az intézményt más szervekkel, illetve személyekkel kapcsolatban vagy megbízást ad a képviseletre. Sokrétű kapcsolatrendszert alakít ki a fenntartóval, azok bizottságaival, az intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, gazdasági, társadalmi szervezetekkel, különböző megyei, regionális és országos szervekkel. Nemzetközi kapcsolatrendszereket épít ki és gondoskodik azok erősítéséről. Felelős: - A jóváhagyott munkaterv és költségvetés teljesítéséért. - A rendeltetésszerű, Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti tevékenységért. - Az intézmény mindennemű kiadványáért. - A szabályszerű vagyonkezelésért, a társadalmi tulajdon védelméért. - Az egészségügyi, munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartatásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        rendelkezik aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel,

        végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdés szerinti tanfolyam elvégzéséről szóló okirati igazolás, vagy

        nyilatkozat arról, hogy a tanfolyamot a vezetői megbízását követő 2 éven belül elvégzi és az ezt igazoló okiratot a munkáltatónak bemutatja,

        vagy nyilatkozat arról, hogy mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól a Korm.rendelet 6/G. § (3) bekezdésében foglalt feltételek valamelyikének fennállása alapján,

        büntetlen előéletű, és nem áll könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        cselekvőképes,

        rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát

         részletes szakmai önéletrajzot

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

         a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást

         pályázó nyilatkozatát arról, hogy a megbízást követő 2 éven belül okirattal igazolja a könyvtár vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést elvégezte, vagy a képzést a vezetői megbízást megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja

         a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

         nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Mónika nyújt, a 0692/553-951 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/1705/2019. , valamint a beosztás megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/1705/2019., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Személyesen: Molnár Mónika, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető-igazgató (megbízott vezető). A betöltendő munkakör megjelölése: könyvtáros. A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2020. január 31. napján 16.00 óráig beérkezzen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lenti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

        Lenti város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések