Állások keresése - Siófok Város Óvodája - intézményvezető - Siófok Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekSiófok Város Óvodája - intézményvezető

Siófok Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Siófok Város Óvodája

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 01-től 2024. augusztus 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködés a hivatallal. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Ellátja az egyéb vezetői feladatokat. 2019. július 01. napjától Siófok Város Óvodája kilenc tagintézménnyel működik, az intézmény irányítását az intézményvezető mellett 3 intézményvezető-helyettes látja el, illetve valamennyi tagintézményt magasabb vezetői beosztással megbízott tagintézmény-vezető vezeti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        óvodapedagógus szakképzettség,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

        pedagógus szakvizsga kertében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 3 éves intézményvezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget és a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,

        nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

        nyilatkozat, hogy minden befolyástól mentesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul Siófok Város Önkormányzata a képviselő-testület és a Nemzeti Erőforrás Bizottság ülésére benyújtandó előterjesztésben a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. alapján a személyes adatai kezeléséhez (név, születési név, születési hely-idő, anyja neve, neme, lakcím, telefonszám, állampolgárság, szakképzettség, munkáltató) és az elbírálásában résztvevők általi megismerhetővé tételéhez,

        amennyiben a pályázatnak zárt ülésen történő tárgyalását kéri, erre irányuló kérelem.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cser Lajosné nyújt, a 84/504-312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/26.200-12/2019. , valamint a beosztás megnevezését: Siófok Város Óvodája - intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/26.200-12/2019., valamint a munkakör megnevezését: Siófok Város Óvodája - intézményvezető.

        Személyesen: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző, Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági meghallgatást követően dönt a képviselő-testület a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, az érdekvédelmi szervezet, a szülői szervezet véleményének megadására nyitva álló határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Siófok város honlapja www.siofok.hu - 2019. július 12.

        Siófoki Hírek 2019. augusztus havi száma

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések