Állások keresése - igazgató - Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Heller Ödön Művelődési Ház

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint együttműködik a településrész közművelődésében résztvevőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

        a felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés szerinti szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,

        büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok,

        európai uniós tagországi állampolgárság,

        magyar nyelvtudás.

        Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletében foglalt közművelődési szakmai munkakörökbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival és elérhetőségeivel),

        az intézmény vezetésére vonatkozó program – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        30 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést, továbbá (2d) és (2e) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömnek része 18. életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)” részt kell bejelölni,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,

        nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

        nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Korm. rendelet 6/G. §-ában foglaltaknak eleget tesz.

        A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: https://www.szegedvaros.hu/document_category/palyazati-nyilatkozat-nyomtatvanyok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Roboz István és dr. Ács Gábor nyújt, a 0662/564-208, valamint 0662/564-412 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26505/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26505/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Dr. Ács Gábor, Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követően a közgyűlés rendes ülésének napja. Az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. Illetmény: 350.000,-Ft + kulturális illetménypótlék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szegedvaros.hu - 2019. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések