Állások keresése - főigazgató - Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőigazgató

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet

főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01. - 2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Kossuth Lajos utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 az orvosigazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,  az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása,  az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  a belső szabályzatok kiadása,  az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése.  a Rendelőintézet képviselete,  intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,  házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése,  az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,  az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése,  az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,  ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,  megszervezi az intézmény belső ellenőrzését,  elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket,  kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,  kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel,  támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,  folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját,  az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, szociális ellátással,  minőségirányítási rendszer működtetése,  ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése,  mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,

        b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, valamint

        c) legalább ötéves vezetői gyakorlat,

        d) büntetlen előélet.

        A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,

         részletes szakmai önéletrajzot,

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

         a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,

         a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

         nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezető nyújt, a 0692/553-950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/130-4/2019. , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/130-4/2019., valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

vagy

        Személyesen: Hegedűsné Muk Andrea , Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés. A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 13.30 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: főigazgató (magasabb vezető). A betöltendő magasabb vezetői megbízás megne

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lenti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

        Lenti város honlapja

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések