Állások keresése - intézményvezető - Szentendre Város Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Szentendre Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01. – 2024.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az intézménnyel kapcsolatos általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat. A Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági vezetőjével együttműködve irányítja az intézmény gazdálkodását, ennek keretében gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében. Az intézményi költségvetés összeállításával javaslatot terjeszt elő az önkormányzat éves költségvetéséhez. Kapcsolatot tart Szentendre város és a vonzáskörzet önkormányzataival, az intézmény működési területén élő lakosság választott képviselőivel, az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságával, a NEAK-kal, a PMKH Szentendrei Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályával, a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel, Egészségügyért Felelős Államtitkárságával, a NEAK-kal, a PMKH Szentendrei Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályával, a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség és mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,

        13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. c) pontja szerint legalább 5 éves vezetői gyakorlat

        büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy bevándorolt, letelepedett

        kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt büntetőeljárás hatálya alatt

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot

        a képesítési feltételekben meghatározott vezetői gyakorlatról szóló igazolást

        nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozatot arról, hogy a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. b) pontja szerinti egészségügyi menedzseri szakképzettség hiányában az intézményvezetői megbízást követő 5 éven belüli megszerzését vállalja

        nyilatkozatot arról, hogy a döntés meghozatala során kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Remele Antónia humánerőforrás-vezető nyújt, a +3620/627-8899 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Központi Iktató, Pest megye, 2000 szentendre, Városház tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. novemberi ülésén dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa. A 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. a) pontjában előírt képesítési feltétel és a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések