Állások keresése - Óvodavezető - Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÓvodavezető

Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Böhönyei Gézengúz Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.10.01-2024.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.10.01-2024.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról sóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, és az intézményvezetői pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. sz. mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség;

        az Nkt. 67. § (1) a)-d) pontjában meghatározottak szerint:

        a.) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szüksége - az Nkt. 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartáára vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        d.) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajzát,

        a pályázó nyilatkozatát rról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okiratok másolatát,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,

        nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Márta Piroska elnök nyújt, a 85/522-004,30/640-6377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1890/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1890/2019., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

és

        Elektronikus úton Zsoldos Márta Piroska részére a bohonyepolgarmester@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja - 2019. június 17.

        Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér Község Önkormányzatainak hirdetőtábláin - 2019. június 17.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések