Állások keresése - gyámügyi szakügyintéző - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgyámügyi szakügyintéző

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályán

gyámügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Másodfokú gyámhatósági eljárások lefolytatása, a döntés előkészítése; Közigazgatási perekben, nemperes eljárásokban beadványok előkészítése, tárgyalásokon való részvétel; Az elsőfokú gyámhatóságok tevékenysége felügyeleti ellenőrzésének (komplex és célvizsgálatok) lefolytatása, vizsgálati jelentés előkészítése; Az elsőfokú gyámhatóságok szakmai irányításával, felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel a gyámhatóságok számára tartandó értekezletek, szakmai napok lebonyolításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Másodfokú gyámhatósági ügyekkel és az elsőfokú gyámhatóságok felügyeletével, szakmai irányításával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy felsőoktatásban pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és egészségtudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség és szociális igazgatásszervező szakképzettség, vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség, vagy legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása,

        A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (2) és (4) bekezdés szerinti kizáró okok hiánya.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi egyetemi végzettség

        Számítógépes felhasználói ismeretek

        „B” kategóriás vezetői engedély

        Közigazgatási szakmai gyakorlat

        Közigazgatási és/vagy jogi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019. (IV.23.) számú Korm.rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás,

        Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga osztályvezető nyújt, a 34/515-185 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2801 Tatabánya, Pf. 128 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/568-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/568-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.

        Személyesen: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga osztályvezetőnél (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főo, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába. Az adatbázisból a pályázati dokumentáció a pályázó kérésére törlésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések