Állások keresése - építéshatósági ügyintéző - Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítéshatósági ügyintéző

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Honvéd liget 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

15. Építésügyi igazgatási feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló rendelet hatálya alá tartozó építmények megépítésére, bővítésére, felújítására, helyreállítására, átalakítására, bontására, fennmaradására és továbbépítésére, valamint használatbavételére irányuló engedélyezési ügyek intézése. Tudomásulvételi eljárások lefolytatása. Hatósági bizonyítvány kiállítása. Építéshatósági szolgáltatás végzése. A tulajdonos az építtető és a kivitelező kötelezése a szükséges munkálatok elvégzésére. Építésügyi bírság kiszabása. Szakhatósági nyilatkozatok kiadása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései,továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2017. (III. 30.) Ök. rendeletében foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        építésügyi vizsga

        közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

        'B' kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        logikus gondolkodásmód,

        önállóság,

        felelősségvállalás, megbízhatóság, precizitás,

        jó kommunikációs és fogalmazási készség,

        kiemelkedő problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.), vagy annak igényléséről szóló igazolás másolata,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,

        előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,

        valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/251/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/251/2019, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton dr. Csele Balázs részére a munkaugyiosztaly@gyor-ph.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítünk a pályázat eredményéről. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja - 2019. június 7.

        Győr + hetilap - 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adatvédelmi rendelkezés: A pályázatot benyújtó természetes személy személyes adatait a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a pályázó személy hozzájárulása alapján kezeli. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.gyor.hu honlapon az Adatvédelem menüpontban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések