Állások keresése - Siófok Város Gondozási Központja - intézményvezető - Siófok Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekSiófok Város Gondozási Központja - intézményvezető

Siófok Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Siófok Város Gondozási Központja

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01. napjától 5 évre-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Korányi S. utca 1/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (étkeztetés; házi segítségnyújtás; családsegítés; idősek nappali ellátása; éjjeli menedékhely; idősek otthona; emelt szintű idősek otthona; idősek klubja; nappali melegedő; család-és nővédelmi egészségügyi gondozás; ifjúság-egészségügyi gondozás; háziorvosi ügyeleti ellátási feladatok; család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatok) az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

        a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott végzettség, szakképzettség,

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy a képzés teljesítésének vállalása,

        nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

        a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett 3 év vezetői gyakorlat,

        szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,

        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvételt és a képzés teljesítését,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

        nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt és nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,

        nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

        nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        nyilatkozat, hogy minden befolyástól mentesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul Siófok Város Önkormányzata a képviselő-testület és a Nemzeti Erőforrás Bizottság ülésére benyújtandó előterjesztésben a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. alapján a személyes adatai kezeléséhez (név, születési név, születési hely-idő, anyja neve, neme, lakcím, telefonszám, állampolgárság, szakképzettség, munkáltató) és az elbírálásában résztvevők általi megismerhetővé tételéhez,

        amennyiben a pályázatnak zárt ülésen történő tárgyalását kéri, erre irányuló kérelem.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalauz-Kiss Andrea intézményvezető-helyettes nyújt, a 84/311-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/29.779/2019. , valamint a beosztás megnevezését: Siófok Város Gondozási Központja - intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/29.779/2019., valamint a munkakör megnevezését: Siófok Város Gondozási Központja - intézményvezető.

        Személyesen: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző, Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményét figyelembe véve dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.siofok.hu - 2019. június 7.

        Siófoki Hírek 2019. július havi száma

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések