Állások keresése - óvodavezető - Tótszerdahely Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Tótszerdahely Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Horvát nemzetiségi óvodapedagógusi és a Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha vezetése tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (Nkt.), a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és a végrehajtásukra kiadott ágazati jogszabályokban foglalt feladatokra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, horvát nemzetiségi óvodapedagógus és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,,

        Óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottaknak való megfelelés

        Az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Intézményvezetői megbízás feltétele: az Nkt. 67. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározottak teljesítése

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Horvát nemzetiségi óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázata nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízatása esetén megszünteti

        az előírt és előnyt jelentő szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget és magasabb vezetői beosztáshoz szükséges szakképzettséget igazoló bizonyítványok hiteles másolata

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, amely a szakmai helyzetelemzésre és a horvát nemzetiségi nevelésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, és a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tislér István nyújt, a +36303007691 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tótszerdahely Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TSZ/490-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tótszerdahely Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TSZ/490-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések