Állások keresése - tudományos dékánhelyettes - Budapesti Gazdasági Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektudományos dékánhelyettes

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar,

tudományos dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a karon folyó tudományos stratégia kialakítása, és a végrehajtásban való részvétel, • a kari tudományos és kutatómunka ösztönzése, fejlesztése, • a kar doktori képzésben részt vevő oktatók tudományos tevékenységének ösztönzése, ellenőrzése, támogatása, • a kari hallgatói tehetséggondozás támogatása, • kari kutatócsoportok szakmai munkájának irányítása az Egyetem tudományos rektorhelyettesével való szoros együttműködésben, • kari kutatócsoportok támogatása, hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel, • kari és egyetemi tudományos rendezvények támogatása, • egyéb, a kar tudományos tevékenységét fejlesztő aktivitások. A próbaidő időtartama: 4 hónap új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        az Intézmény profiljába tartozó egyetemi szintű végzettség, • tudományos fokozat (PhD), • új kinevezés esetén megfelel a felsőoktatási törvényben megfogalmazott egyetemi/főiskolai tanári illetve egyetemi/főiskolai docensi kinevezéshez szükséges feltételeknek, illetve rendelkezik a felsorolt kinevezések valamelyikével, • létező közalkalmazotti jogviszony esetén teljesíti a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározott feltételeket,

        rendelkezik legalább 10 éves eredményes szakmai és felsőoktatási gyakorlattal, illetve szakmai publikációkkal, • rendelkezik a vezetési és irányítási feladatok szervezéséhez és ellátásához megfelelő ismerettel, tapasztalattal, és ezt konkrét eredményekkel bizonyítja, • rendelkezik a hazai és a nemzetközi kapcsolatok létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges képességekkel, • rendelkezik egy idegen nyelv tárgyaló- és előadásképes szintű ismeretével,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, • büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, • a Kar profiljához kapcsolódó tudományágak valamelyikének hazai és nemzetközi téren ismert, a felsőoktatás és/vagy szakmai fórumok elismert személyisége,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kutatásvezetői tapasztalat, • széleskörű kutatási, szakmai, közéleti, pályáztatási és publikációs tevékenység • nemzetközi kutatási projektekben való részvétel, • tervezési és koncepció kialakítási gyakorlat, • további nyelvismeret, • az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony, • jelentős oktatásszervezési tevékenység, • irányító és elemzőkészség, • jó szervezőkészség, • terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati kérelem, szakmai önéletrajz, • munkahely megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása, • vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett tevékenységet, • feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munka bemutatása, • publikációs jegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szerint állítandó össze), • a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, • pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,

        továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Erika nyújt, a 06-30 484 5379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/692/2019 , valamint a beosztás megnevezését: tudományos dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/692/2019, valamint a munkakör megnevezését: tudományos dékánhelyettes.

és

        Elektronikus úton Kiss Erika részére a allaspalyazat@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 15 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az Egyetem honlapja - 2019. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• A pályázatot postai úton a Budapesti Gazdasági Egyetem (1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.) címére kérjük megküldeni egy eredeti és két másolati példányban. • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/692/2019, valamint a beosztás megnevezését: tudományos dékánhelyettes. • A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. • A pályázati anyagot lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) a benyújtással egyidejűleg az allaspalyazat@uni-bge.hu elektronikus címre is meg kell küldeni. Megengedett méret legfeljebb 20 MB. • A pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a https://uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/08iratmintak oldalról tölthető le. • Oktatói követelményrendszer megtalálható https://uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/05szervezeti_es_mukodesi_rend/BGE_FKR_2017_05_31.pdf

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések