Állások keresése - óvodavezető - Tahitótfalu Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Tahitótfalu Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsődeés Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16-tól 2024. 08. 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Petőfi S. utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt. Feladata továbbá a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus szakképesítés, továbbá pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést, képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, 90 napnál nem régebbi erköcsi bizonytívány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1405/2019 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1405/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Tahitótfalu Község Képviselő-testülete, Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tahitótfalu Község honlapja - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse és szükség esetén új pályázatot írjon ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tahitotfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések