Állások keresése - Intézményvezető - Tata Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Tata Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Fürdő utca 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása kapcsolt munkakörben. Az intézmény jogszerű működésének biztosítása. Az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (orvostudományi, vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment (szakirányú továbbképzési szakon szerzett) képesítés,

        valamint legalább öt éves vezetői gyakorlat,

        büntetlen előélet,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

        A 13/2002.(III.28.)EüM rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a vezetői gyakorlat megléte alól, illetőleg az egészségügyi (szak)menedzseri képesítési vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítési feltétel alól, abban az esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek -a kinevezés (megbízás) adásától számított- öt éven belül történő megszerzését.)

        Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        egyetemi oklevél és menedzseri képesítés közjegyző által hitelesített másolata,

        intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány -azzal, hogy a munkakör része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás- a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Anita, Irodavezető nyújt, a 34/588-662 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IX/28-5/2019. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IX/28-5/2019., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamint a 356/2008.(XII.31) Korm rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. Az elbírálás határideje a benyújtási határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tata.hu

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében feltüntetett szakképesítést igénylő munkakörben történik. Az intézménynél létesült jogviszony esetében négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban /eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza/ benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések