Állások keresése - intézményvezető - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Magvető utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű, törvényes, gazdaságos működését, szakmai önállóságát, az önkormányzati tulajdon védelmét. Elkészíti az intézmény szabályzatait. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Teljesíti az intézmény gazdálkodási, tervezési, beszámolási, információ- és adatszolgáltatási kötelezettségét. Együttműködik az óvodaszékkel, a szülői szervezetekkel, az intézményi érdekképviseleti szervekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        cselekvőképesség

        az Nkt. 66. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű legyen

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        a köznevelési intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

        3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132-1043-5/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132-1043-5/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a tari.ibolya@hodmezovasarhely.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Nagyné dr. Tari Ibolya, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. 25/A..

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések