Állások keresése - oktatási dékánhelyettes - Budapesti Gazdasági Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekoktatási dékánhelyettes

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Kar

oktatási dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kari hallgatói bizottságok működtetése, A kari beiskolázási kampány koordinálása a hallgatók szakmai gyakorlatra bocsátására vonatkozó szabályozás koordinálása hallgatói pályázatokkal kapcsolatos ügyek, kari felnőttképzési tevékenység koordinálása, gondoskodik a záróvizsga bizottságok összeállításáról, az órarend megtervezésének koordinálása, kari időrend összeállítása, zárthelyi hetek megszervezésének koordinálása, kari hallgatói szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, gondoskodik az oktatói munka hallgatói véleményezésének Tanszékvezetők felé történő kommunikálásáról, a kari duális képzések koordinálása a duális képzésvezetővel és a kari duális felelősökkel együttműködésben. gondoskodik a kari felvételi adatok Felvi rendszerbe történő felviteléről, a Dékán által delegált hallgatói kérvények kezelése, aktívan részt vesz az Oktatási Bizottság munkájában, összefogja és koordinálja az Oktatási Bizottsághoz tartozó, Kart érintő feladatokat, részt vesz a Tantervi Bizottság munkájában, A próbaidő tartama: 4 hónap új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        felsőoktatási - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, oktatásszervezési tapasztalat, alkalmasság az oktatók és a hallgatók szakmai munkájának vezetésére, új kinevezés esetén megfelel a felsőoktatási törvényben megfogalmazott egyetemi/főiskolai tanári illetve egyetemi/főiskolai docensi kinevezéshez szükséges feltételeknek, illetve rendelkezik a felsorolt kinevezések valamelyikével, teljesíti az oktatói követelményrendszerben meghatározott feltételeket, áttekintés a BGE működéséről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        széleskörű szakmai, közéleti tevékenység, kutatás-fejlesztési pályázatokban való vezető szerep/részvétel, szakmai testületekben, bizottságokban végzett tevékenység, hosszabb felsőoktatási gyakorlat, pedagógus végzettség, a felsőoktatásban szerzett vezetői gyakorlat, jelentős oktatásszervezési tevékenység, az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        irányító és elemzőkészség, jó szervezőkészség, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati kérelem, szakmai önéletrajz, vezetői tapasztalatok, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, publikációs jegyzék (MTMT), a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata, erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozatok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Takács Kinga nyújt, a +361469-6625 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZK DH/195/2019 , valamint a beosztás megnevezését: oktatási dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZK DH/195/2019, valamint a munkakör megnevezését: oktatási dékánhelyettes.

        Elektronikus úton Dr. Takács Kinga részére a allaspalyazat@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-bge.hu - 2019. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton kérjük megküldeni egy eredeti és két másolati példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DH/195/2019, valamint a beosztás megnevezését: oktatási dékánhelyettes A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázati anyagot lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) a benyújtással egyidejűleg az allaspalyazat@uni-bge.hu elektronikus címre is meg kell küldeni. Megengedett méret legfeljebb 20 MB. A pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a https://uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/08iratmintak oldalról tölthető le. Oktatói követelményrendszer megtalálható https://uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/05szervezeti_es_mukodesi_rend/BGE_FKR_2017_05_31.pdf pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések