Állások keresése - EGYETEMI TANÁR - Széchenyi István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekEGYETEMI TANÁR

Széchenyi István Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék

EGYETEMI TANÁR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 8 óra tanítási tevékenységre való fordítása; részvétel a doktori képzésben; a tantervek korszerűsítésében való aktív részvétel; adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és tudományos munkájának vezetése; diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása; a hallgatói tehetséggondozásban való részvétel, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ez irányú munkájának irányítása; folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése; tudományos eredményeiről hazai és nemzetközi publikációk rendszeres megjelentetése; aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. Regionális tudományi mesterképzés megújítása, annak új szakmai tartalommal való kiegészítése. Önálló képzési területként a közép- és délkelet-európai térségi fejlődés bemutatása, a városökológia tantárgy kidolgozása és annak irányítása. Az idegen nyelvű mesterképzés szakmai feltételeihez való hozzájárulás, a képzésben való irányító részvétel. A szakterülethez kapcsolódó kutatási programok szervezése, pályázatok készítése, benyújtása hazai és nemzetközi vonatkozásban.Kutatócsoport szervezése és vezetése, oktatói szakmai karrier építésének támogatása. A magyar és angol nyelvű regionális tudományi doktori képzésben való aktív részvétel, előadások tartása, témavezetés, minősítésekben való részvétel. Aktív szakmai, közéleti tevékenység, az Egyetem megfelelő képviselete a szakmai szervezetekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, földrajztudomány, regionális tudomány,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        tudományos fokozat; habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat; az adott tudomány- vagy művészeti terület nemzetközileg elismert szintű művelése

        kiemelkedő tudományos kutatói munkásság; aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben

        az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmasság a hallgatók és a doktori képzésben részt vevők tanulmányi valamint a tanársegédek és adjunktusok tudományos munkájának vezetésére

        idegen nyelven folytatott publikációs tevékenység, szemináriumok, előadások tartása

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közép- és délkelet-európai szakmai kapcsolatok

        további nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

        részletes szakmai önéletrajz; motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolata

        a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint valamint a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának MAB véleményezését mely tudományterülethez tartozó mely tudományág követelményrendszere szerint kéri

        a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában és ott emelje ki a 10 legfontosabbnak tartott publikációját! A pályázathoz csak a 10 legfontosabbnak tartott publikáció listáját kell mellékelni

        a pályázat összeállításánál a pályázó vegye figyelembe a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak az egyetemi tanári pályázatok véleményezésére felállított szempontrendszerét (hozzáférhető a http://www.mab.hu honlapon keresztül, Beadványok/Egyetemi tanári pályázat menüpont)

        felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB a pályázati anyag – a vonatkozó útmutatóban meghatározott – egyes elemeit angol nyelven kéri véleményezésre benyújtani

        a pályázatokat postai úton egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani, valamint a teljes pályázatot elektronikus úton is be kell nyújtani a foigazgato@sze.hu elektronikus címre

        az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2019 , valamint a munkakör megnevezését: EGYETEMI TANÁR.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2019, valamint a munkakör megnevezését: EGYETEMI TANÁR.

és

        Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a tanszék, a kar és az Egyetemi Doktori Tanács elővéleményezi; ezt követi a szenátusi véleményezés; egyetemi tanári kinevezéssel nem rendelkező pályázók esetében továbbá a MAB véleményezése; az Egyetemet fenntartó minisztérium vezetőjének döntése a köztársasági elnökhöz történő felterjesztésről; köztársasági elnöki kinevezés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2019.03.15-2019.04.15

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések