Állások keresése - igazgató - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Fejér György Városi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. november 1-től 2020. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közgyűjteményi intézményvezetőként feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés, ,

        végzettségének, szakképzettségének,s egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata,

        a feltételként előírt ötéves szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetői program

        három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)

        Nyilatkozatok: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék; a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról; a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról; arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Skoda Lilla aljegyző nyújt, a 06-83-505-507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/163/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/163/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő bizottság, továbbá a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésben megjelölt tagokkal bővített bizottság véleményezi. A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.keszthely.hu

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (könyvtáros) kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója a benyújtási határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány és a nyilatkozatok kivételével - melyet legkésőbb a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés szerinti szakértői bizottsági meghallgatásig kell bemutatni – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések