Állások keresése - műszaki szakreferens mérnök / műszaki igazgató - Magyar Állami Operaház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekműszaki szakreferens mérnök / műszaki igazgató

Magyar Állami Operaház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház
Vezetők, üzemeltetés

műszaki igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Budapest Szentkirályi 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elkészíti, elkészítteti, szakmailag ellenőrzi a főigazgató döntési és jóváhagyási hatáskörébe tartozó olyan ügyeket, amelyek a közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tartozó szervezeti egységek feladatkörébe tartoznak; • közreműködik a MÁO évközi és éves számszaki és éves szöveges beszámolójának elkészítésében; • véleményezi a napi, a heti műsorváltozással, a napi előadások megtarthatóságával kapcsolatos intézkedéseket; • véleményezi az új bemutatókra, felújításokra, beállásokra való felkészüléssel és a próbákkal kapcsolatos, más vezetők döntési hatáskörébe tartozó intézkedéseket; • feladatköre kiterjed a MÁO valamennyi ingatlanának üzemeltetésére, az igényelt és jóváhagyott felújítások, beruházások és eszközbeszerzések megszervezésére és lebonyolítására; • gondoskodik a tűz- és munkavédelem rendjének kialakításáról, betartásáról és betartatásáról; • gondoskodik az épületek állag- és vagyonbiztonságáról; • gondoskodik a színházbiztonsági szabályok és a vonatkozó szabványok maradéktalan betartásáról, érvényesüléséről; • meghatározza az ellátandó üzemeltetési és színpadi műszaki feladatok technológiáját; • előzetesen véleményezi mindazokat a döntéseket, amelyek a MÁO műszaki állapotát, biztonságos működését bármily módon befolyásolhatják; • szervezi és irányítja az üzemeltetést, valamint a szcenikai üzemeltetést szolgáló gépek és berendezések tervszerű karbantartását, szakszerű működtetését, gondoskodik a rendszeresen ismétlődő fenntartási, karbantartási feladatok előkészítéséről, végrehajtásáról; • irányítja, szervezi és felügyeli a díszlet-, kellék- és jelmezgyártást; • irányítja és felügyeli a biztonsági szolgálat működését mind a MÁO székhelyén, valamint a telephelyeken; • a produkciós igények kiszolgálása érdekében feladata a színpadi tárak munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése; • biztosítja a színpadi művészi munka műszaki feltételeit; • részt vesz a produkciók műszaki meghatározásában, az egyes produkciók költségkeretének meghatározásában; • a gyártóműhelyek évadok szerinti munkáit ütemezi, irányítja és ellenőrzi; • a gyártóműhelyek állományának szükség szerinti bővítésére, átcsoportosítására, továbbképzésére, munkavégzési feltételeinek (helyiség, eszközök stb.) javítására évente javaslatot tesz az igazgatóságnak; • felügyeli a produkciók állítópróbáját, színpadi szemléit, díszletszereléseit és első öltözéses próbáját; • a gyártóműhelyek munkáit, a kivitelezések határidőben történő elvégzését felügyeli, a gyártóműhelyek kötelezettség vállalásairól naprakész nyilvántartást vezet; • koordinálja a díszletek, jelmezek, kellékek gyártásával, vásárlásával kapcsolatos feladatokat, segíti azok akadálymentes lebonyolítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, műszaki képzési területen szerzett felsőfokú szakirányú végzettség,

        szakirányú műszaki - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

        műszaki területen - legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

        angol nyelv tárgyalási szintű ismerete

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        büntetlen előélet

        az állás betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        előadó-művészeti intézménynél szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz; szakmai vezetői elképzelés; a pályázó nyilatkozata végzettségéről, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Mónika nyújt, a 0618147223 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2137-2/2019/HUMAN , valamint a beosztás megnevezését: műszaki szakreferens mérnök / műszaki igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2137-2/2019/HUMAN, valamint a munkakör megnevezését: műszaki szakreferens mérnök / műszaki igazgató.

        Elektronikus úton Farkas Mónika humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezető részére a farkasmoni@opera.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdés értelmében magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a Kjtvhr 7. §-ában foglaltaknak megfelelően eljáró pályázatokat véleményező bizottság hallgatja meg. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szakmai, vezetői elképzelésnek szólnia kell: A 2018/2019-es évad műsortervének ismeretében a műszaki igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek működtetésével kapcsolatos elképzelésekről, valamint az intézmény kezelésében lévő ingatlanokra vonatkozó létesítmény üzemeltetési, fejlesztési elképzelésekről, ezek erőforrás szükségleteiről. A vezetői elképzelés elkészítéséhez elektronikus úton segédanyag (SZMSZ, Alapító Okirat, műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció, 2018/2019-es évadterv) kérhető a farkasmoni@opera.hu címen. A MÁO hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 10.1. pontja értelmében a műszaki igazgatót a főigazgató – a miniszter egyetértésével – pályázat alapján legfeljebb 5 év határozott időre a Kjt. 23. § (1)-(3) bekezdései, valamint a Kjtvhr. 6/J. § alapján bízza meg, módosítja, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések