Állások keresése - igazgató - Debreceni Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Intézetbe

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1. - 2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet vezetői feladatainak ellátása. Részvétel az Intézet oktató és tudományos munkájának intézésében. Az Intézet kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi együttműködésben. Részvétel a magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelő-, (gyakorlatvezetés, tantermi előadás, vizsgáztatás, TDK és PhD témavezetés, képzés) munkában. Az Intézet munkatársainak szakmai fejlődésének segítése. Az Intézet nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése. Kapcsolattartás és együttműködés társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a DE szervezeti és működési szabályzat, valamint az illetékes kar működési rendje hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvos egyetemi diploma,

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        tudományos fokozat

        szakképesítés követelményrendszer szerint, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        a végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat

        oktatásban szerzett szakmai tapasztalat

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvos- és szakorvosképzésben

        kötelező tanterven kívüli oktató tevékenység

        a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció

        önálló szakmai profil

        legalább öt éves önálló betegellátó tevékenység, mely magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is

        alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

        a PhD megszerzése óta szakterületén folyamatosan végzett tudományos tevékenység

        megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezetői megbízást csak egyetemi/főiskolai tanár vagy docens kaphat

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg vezető oktatói kinevezésre is irányul

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MTA doktora tudományos cím

        habilitáció

        egyéb posztgraduális végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kari adatlap (beszerezhető a DE ÁOK Dékáni Hivatalban)

        részletes szakmai önéletrajz

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, az intézet vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseit

        hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratokról, a Működési Nyilvántartási Igazolványról (kiállító az Állami Egészségügyi Ellátóközpont), az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, hivatalos igazolás a kamarai tagságról (beszerezhető a Magyar Orvosi Kamara területileg illetékes szervezetétől), valamint a habilitációs oklevélről és az MTA doktora tudományos cím okleveléről (ha rendelkezik velük)

        belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti

        külső pályázó esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        belső pályázó esetén a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs lista (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése)

        külső pályázó esetén a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        nyilatkozat arról, hogy a publikációit és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázatot nyomtatott formában 1 példányban kérjük megküldeni

        a pályázatot elektronikus formában e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani, három pdf file-ban. Az egyik pdf file tartalmazza a publikációs jegyzéket, a másik pdf file tartalmazza a kari adatlapot. A harmadik pdf file tartalmazza a pályázat többi részét

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400. DE ÁOK Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/315/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/315/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

és

        Elektronikus úton Lente Mónika részére a lmonika@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2019. február 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések