Állások keresése - tanársegéd - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanársegéd

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állam- és Jogtudományi Kar
Statisztikai és Demográfiai Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata a jogi informatika, valamint a jogtárhasználat tárgyköréből gyakorlatok vezetése, részvétel a jogi adatgyűjtés és feldolgozás oktatásában, kivételesen közreműködés elméleti órák tartásában, továbbá részvétel a tanszék tudományos és oktatói munkájának egyéb területein. További feladata, hogy részt vegyen a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolataiban és egyes pályázataiban, valamint PhD disszertációját elkészítse és megvédje a tanársegéd munkakörben történő alkalmazás negyedik évének végéig.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell summa cum laude vagy cum laude minősítésű jogász diplomával, valamint angol és német nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával. A pályázónak igazolnia kell továbbá legalább a doktori képzés megkezdését az állam- és jogtudományok területén. Rendelkeznie kell a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább kétéves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható. Előnyt élvez az a pályázó, aki jogi informatika oktatásához szükséges legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A nyertes pályázó teljes munkaidőben történő foglalkoztatásának feltétele, hogy a munkakör betöltésének első napjától kezdődően nem minősülhet magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD hallgatónak. Amennyiben e feltétel nem teljesül, a foglalkoztatásról a pályázat kiírója dönt, és pozitív döntése esetén a kinevezés az SZTE Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatában előírt részmunkaidős foglalkoztatás szabályainak alkalmazásával valósulhat meg.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az SZTE ÁJTK dékánjának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, valamint rövid, összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

        részletes szakmai önéletrajz;

        a dékáni hatáskörbe tartozók szakmai adatlapja kitöltve (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok);

        végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata, a tudományos fokozatot tanúsító iratról készült másolat (ha a pályázó rendelkezik vele), vagy legalább a doktori képzés megkezdését tanúsító igazolás;

        teljes publikációs jegyzék;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        minden olyan dokumentum és irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        nyilatkozat arról, hogy a digitális másolat tartalma minden tekintetben megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal;

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-35/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-35/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Személyesen: SZTE ÁJTK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2019. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanársegéd alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani (6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.), személyesen, egy nyomtatott, eredeti aláírással ellátott, egy fénymásolt példányban, továbbá szkennelve, a pályázat minden egyes részét önálló fájlként rögzítve, pdf formátumban, CD–ROM vagy DVD–ROM adathordozón. A pályázatok formai feltételeiről a (62) 544-206-os telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-35/2019.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések