Állások keresése - igazgató - Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a DE Klinikai Központ Szemklinikára

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 01-től 2024. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Klinika igazgatói feladatainak ellátása, a Klinika betegellátó tevékenységének felelős irányítása. A költségvetés keretein belül a Klinika személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a Klinika dolgozói felett. A Klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása. A Klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma ,

        középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből,

        tudományos fokozat,

        szakképesítés követelményrendszer szerint: szemészet szakvizsga

        önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is,

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben,

        szakmájának mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció

        megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyéb posztgraduális végzettség

        felsőfokú angol nyelvvizsga

        habilitáció, MTA doktora cím

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben

        alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratokról, a Működési Nyilvántartási Igazolványról (kiállító az Állami Egészségügyi Ellátó Központ), az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, hivatalos igazolás a kamarai tagságról (beszerezhető a Magyar Orvosi Kamara területileg illetékes szervezetétől),

        Belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják.

        Részletes szakmai önéletrajz

        Külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el).

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a Klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket.

        A pályázatot nyomtatott formában 1 példányban kérjük megküldeni.

        A pályázatot elektronikus formában e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő megküldésével (4032 Debrecen, . Pf. 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/95-4/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/95-4/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

és

        Elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitika Iroda részére a kkhumanpolitika@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu; http://klinikaikozpont.unideb.hu - 2019. február 12.

        Egészségügyi Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések