Állások keresése - vezető - Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvezető

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a DE Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina egységbe

vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 01-től 2024. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység vezetői feladatainak ellátása. Az egység diagnosztikai tevékenységének felelős irányítása. A költségvetés keretein belül az egység személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a szervezeti egység dolgozói felett. Az egység szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása. A szervezeti egységben munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma ,

        középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből,

        tudományos fokozat,

        szakképesítés követelményrendszer szerint: klinikai laboratóriumi vizsgálatok vagy orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga

        önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, legalább öt éves részlegvezetői gyakorlat,

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben,

        szakmájának mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció

        megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyéb posztgraduális végzettség

        felsőfokú angol nyelvvizsga

        habilitáció, MTA doktora cím

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben

        alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratokról, a Működési Nyilvántartási Igazolványról (kiállító az Állami Egészségügyi Ellátó Központ), az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, hivatalos igazolás a kamarai tagságról (beszerezhető a Magyar Orvosi Kamara területileg illetékes szervezetétől),

        Belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják

        Részletes szakmai önéletrajz

        Külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el).

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, az egység vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket.

        A pályázatot nyomtatott formában 1 példányban kérjük megküldeni.

        A pályázatot elektronikus formában e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő megküldésével (4032 Debrecen, . Pf. 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/95-2/2019. , valamint a beosztás megnevezését: vezető .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/95-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: vezető .

és

        Elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitika Iroda részére a kkhumanpolitika@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu; http://klinikaikozpont.unideb.hu - 2019. február 12.

        Egészségügyi Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések