Állások keresése - tanszékvezető - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar
Nukleáris Technikai Intézet, Atomenergetika Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. R épület

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A szervezeti egység oktató és kutató-fejlesztő munkájának irányítása, korszerűsítése, valamint a publikációs és innovációs tevékenység elősegítése, összehangolása; - A szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel az egység oktató és kutató munkájában; valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása; - A tanszéken foglalkoztatottak tájékoztatása, munkájának irányítása és ellenőrzése; a tanszéki adminisztráció irányítása. - Nemzetközi élvonalba sorolható kutatások végzése, eredmények nemzetközi fórumokon való rendszeres publikálása, tudományos-kutatói utánpótlás nevelése; - Rendszeres és sikeres pályázói tevékenység hazai és nemzetközi szinten; a tanszék sajátbevétel-szerző tevékenységének irányítása, - Az oktatóreaktor működtetésének irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem,

        Az oktatási szervezeti egység vezetői beosztás ellátásával történő megbízásokra a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), valamint a BME Szervezeti és Működési Rendje és az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

        A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel kell rendelkeznie.

        Ugyanakkor rangos nemzetközi fórumokon rendszeresen publikáló, komoly nemzetközi elismertségnek örvendő, tekintélyes kutatónak kell lennie, aki alkalmas arra, hogy az Atomenergetika Tanszéken dolgozó kollégák tudományos munkáját összefogja.

        A megbízás feltétele: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel teljes munkaidős egyetemi tanári, ill. egyetemi docensi munkakörre szóló főállású kinevezés alapján fennálló közalkalmazotti jogviszony. A pályázó rendelkezzen átfogó sugárvédelmi vizsgával.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; szakmai, illetőleg oktatási, kutatási-tudományos vagy művészeti munkáját; vezetői tevékenységét összefoglaló tájékoztatót; hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, valamint a nemzetközi tudományos életben való részvételét.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        részletes szakmai önéletrajzot,

        a maximum 10 legfontosabb publikációjának, tudományos munkájának jegyzékét,

        publikációs és hivatkozási jegyzékének MTMT elérhetőségét

        az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá a vonatkozó jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát, illetve az arra való utalást, hogy a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a BME-hez már korábban benyújtott, ott fellelhetők és érvényesnek tekinthetők.

        (A be nem nyújtott iratok esetén erre a körülményre utalni kell, és meg kell jelölni, hogy a be nem nyújtott irat a BME melyik szervezeti egységénél lelhető fel.)

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a BME szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozatot összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén,

        nyilatkozatot arról, hogy a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a vezetői megbízás hatályba lépését követően – 10 napon belül eleget tesz.

        A pályázatokat elektronikusan a BME Humán Erőforrás Igazgatóságára a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre kell benyújtani. Kérjük továbbá, hogy a pályázatot az alábbi címre 1 eredeti példányban szíveskedjenek eljuttatni: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Adamis Viktória részére: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület, I. emelet 18., valamint elektronikusan az adamisviki@ttdh.bme.hu e-mail címre is szíveskedjenek elküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adamis Viktória, hivatalvezető nyújt, a 06-1-463-3758 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/261 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/261, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: BME, Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Adamis Viktória, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. K épület I/18 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A BME Humánpolitikai Szabályzatában és a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        www.ttk.bme.hu

        BME Természettudományi Kar Dékáni Hivatala hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a BME honlapon és a KSZK honlapon megjelent pályázati felhívás között eltérés van, úgy a BME honlapon közzétett felhívás az irányadó.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések