Állások keresése - intézményvezető - Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3. B

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata – az intézményvezetői megbízáshoz előírt képesítésnek megfelelő, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 2. számú melléklete I. pontjában meghatározott és a pályázó képesítése szerinti munkaköre mellett – az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a szociális intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, - az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerint az intézményvezető munkakörhöz tartozó bármely felsőfokú képesítés megléte,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás - cselekvőképesség - büntetlen előélet - foglalkoztatási tilalom hiánya

        - legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        - magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről

        - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról

        - végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata

        - szakmai gyakorlat igazolása

        - szakmai életrajz

        - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt, a 82/504-534 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross u. 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JE/187-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JE/187-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .

        Személyesen: Nagyatád Város Polgármestere, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross u. 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a Kjt. 20/A .§ (6) bekezdése és a vhr. 1/A § (8)-(13) bekezdései alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Társulásban részt vevő önkormányzatok székhelye - 2018. március 14.

        Nagyatádi Televízió Képújsága - 2018. március 14.

        Nagyatád Város Honlapja - 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések