Állások keresése - óvodapedagógus - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01-2023.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,

        előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz,

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja –e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina nyújt, a 82/501-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/54-5/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/54-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Szita Károly polgármester, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság meghallgatja. Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. március 30.

        www.kaposvar.hu - 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül. Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon feltüntetve a „Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda” és az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést. A pályázati anyagot csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal a human@kaposvar.hu email címre - Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva – is meg kell küldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések