Állások keresése - intézményvezető - Csömör Nagyközség Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Csömör Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, (5 évre)2018. április 01. - 2023. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2141 Csömör, Kossuth Lajos utca 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi köre: idősek klubjának működtetése, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás. Az intézmény törvényes működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása. Vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézményvezető felelős a költségvetés betartásáért, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtásáért. A gazdálkodással kapcsolatos feladatit az állam-háztartási törvény tartalmazza

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakirányú szakképzettség, valamit a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében előírt felsőfokú szakirányú képesítés,,

        gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet;

        cselekvőképesség;

        szociális szakvizsga;

        újonan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén - a Kjt. 1992. ési XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglalktak kivételével- 4 hónap próbaidő kerül kikötésre;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő feljesztési elképezléssel,

        oklevél,diploma másolat,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai szelvény,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban folglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

        nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló tesület a személyét érintő tárgyaláskor nyílt vagy zárt ülést tartson,

        nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István polgármester nyújt, a 0628/544-048 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5325/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5325/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Fábri István polgármester, Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül, a véleményezési határidő lejárta utáni testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csömöri Hírmondó

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések