Állások keresése - tanársegéd - Miskolci Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanársegéd

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állam- és Jogtudományi Kar
Európai és Nemzetközi Jogi Intézetébe

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogi és közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen létesített jogász osztatlan képzésben, alapképzési, mesterképzési, felsőoktatási szakképzési szakokon, valamint a szakirányú továbbképzésekben a képzési és kimeneti követelményében foglaltaknak megfelelően polgári eljárásjog, bírósági szervezet és igazgatás, igazságügyi ügyvitel, polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az EU-ban tárgyköreinek oktatása, előadások és szemináriumok tartása, szakdolgozatok, TDK dolgozatok konzultálása. Feladata továbbá az intézet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, új tananyagok kidolgozása, a kutatómunkában való aktív részvétel, a kutatómunka szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet,

        legalább cum laude minősítésű állam- és jogtudományi egyetemi diploma,

        a doktori képzés megkezdése,

        legalább egy, a szakmában hasznosítható idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex (B2) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        jó előadói, gyakorlat-, illetve szemináriumvezetői készség.

        A pályázó feleljen meg a jogszabályokban, illetve a Miskolci Egyetem szabályzataiban, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer 68. §-ában foglalt további követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, aki a doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, a polgári eljárásjog és az európai polgári eljárásjog tárgykörében szakirányú publikációi, és konferencia előadásai vannak, és a polgári eljárásjog területén oktatási gyakorlattal rendelkezik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrea nyújt, a (46)565-111/1409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, . E/7. épület IV. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gi-hgo/1565/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gi-hgo/1565/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

vagy

        Személyesen: Szabó Andrea, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, . E/7. épület IV. emelet 406. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság és az Intézet oktatóinak értekezletén kialakított vélemény alapján a Kari Tanács bírálja el, a nyertes pályázót a Miskolci Egyetem Rektora nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-miskolc.hu - 2017. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz következőket kell csatolni: a) részletes szakmai önéletrajz, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: aa) a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelvtudását, ab) szakmai, illetőleg oktatási, kutatási, tudományos vagy művészeti munkáját, ac) hazai és nemzetközi, tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, ad) a nemzetközi tudományos életben való részvételét, ae) fontosabb szakmai útjait, b) publikációs jegyzék, c) nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról, d) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik, e) a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata, f) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban a Miskolci Egyetem Rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Humángazdálkodási Osztályára (3515 Miskolc-Egyetemváros, E/7. épület IV. emelet 406. szoba) kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések