Állások keresése - Intézményvezető - Debreceni Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Bölcsődéje
Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Intézményvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.január 1 - 2022.december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a bölcsődevezető feladatainak ellátása, az intézmény tevékenységének, a nevelő-gondozói munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervek útmutatásaiban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2.számú melléklet I.Rész 2.) B.) pontjában meghatározott végzettség, szakképzettség: felsőoktatási alapképzésben szerzett csecsemő és kisgyermeknevelő végzettség vagy OKJ képzésben szerzett bölcsődei szakgondozó, csecsemő és kisgyermeknevelő gondozó, csecsemő és gyermeknevelő-gondozó, kisgyermekgondozó, nevelői, csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens, csecsemő és gyermekgondozói végzettség

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 15.§ (8) bekezdésben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához (3.személlyel történő közlés)

        külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d9 pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Mária nyújt, a 0652/512-900/23072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. DE. Kancellária Prof. Dr. Bács Zoltán Kancellárnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/11346/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/11346/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. szeptember 13.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. szeptember 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések