Állások keresése - oktatási főigazgató helyettes - Óbudai Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekoktatási főigazgató helyettes

Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

oktatási főigazgató helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.10.01.-2020.09.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház utca 8. .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az oktatási és beiskolázási tevékenység koordinálásával kapcsolatos teendők ellátása, az ügyintézés felügyelete, irányítása és ellenőrzése, a Központhoz tartozó szakok tanterveinek kidolgozása, az egyetemi szintű irányelvek alapján, a Központban folyó posztgraduális képzések koordinálása, a Központ humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálása, részvétel az egyetem Oktatási Bizottságának munkájában, és az ott született rendelkezések oktatók körében való megismertetése és érvényesítése, kapcsolattartás a karokkal, kapcsolattartás a Hallgatói Önkormányzattal, az Igazgatási Hivatal, a Minőségfejlesztési Iroda és a szakcsoportok szakmai felügyelete, a Központ oktatási tevékenységének fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kidolgozása és végrehajtásának szervezése, az Egyetem szabályzatai által meghatározott módon és körben aláírási jogkör gyakorlása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, villamosmérnök vagy műszaki tanár vagy pedagógia szak,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Szakmai pedagógusképzés kapcsán szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        PhD fokozat (neveléstudományok)

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A TMPK oktatási tevékenységének irányítására vonatkozó elképzelések részletes kifejtése

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        A végzettséget,szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

        Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-TMPK-214/2017 , valamint a beosztás megnevezését: oktatási főigazgató helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út Bécsi út 9. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-TMPK-214/2017, valamint a munkakör megnevezését: oktatási főigazgató helyettes.

        Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2017. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi szakmai és/vagy oktatási- kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell Prof. Dr. Réger Mihály az egyetem rektora részére címezve benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban (Csollány Csilla 666-5657), hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések