Állások keresése - egyetemi docens - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyfelelősi feladatkör ellátása Környezeti nevelés című A (MSc képzésben), Védett növények Magyarországon A (BSc), Indikáció és monitorozás B (BSc), Megelőzés és környezeti nevelés A (FSz) és Globális környezeti problémák (PhD) tantárgyak esetében; Környezetbotanikai alapismeretek és Növényrendszertan és társulástan gyakorlati oktatása; részvétel a tanszék által oktatott egyéb tárgyak előadásainak és terepgyakorlatainak megtartásában; TDK-s és diplomaterves hallgatók konferenciákra, szakdolgozat-készítésre és védésre felkészítése. Kiemelt feladata a természetvédelmi mérnöki BSc és MSc képzések levelező tagozatán szakvezető-helyettesi feladatok ellátása. Feladata továbbá a tanszék angol nyelvű kapcsolattartásában, pályázatainak előkészítésében és megvalósításában való részvétel, ezek eredményeinek konferenciákon való bemutatása, valamint hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban történő publikálás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         PhD, Környezettudomány,

§         Szakirányú egyetemi diploma,

§         Legalább egy világnyelvből ?C? típusú felsőfokú és legalább egy másik világnyelvből ?C? típusú alapfokú, államilag elismert nyelvvizsga,

§         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; büntetlen előélet; cselekvőképesség. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Környezetgazdálkodási és természetvédelmi oktatói és kutatói, idegen nyelvi lektori, szakvezetői vagy szakvezető-helyettesi, pályázatírási, pályázatgondozási és pályázatbírálati tapasztalat,

§         Jelentős kapcsolati tőke a nonprofit szférában,

§         Szakfordítói oklevél.

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű kommunikációs készség magyar és idegen nyelven; önálló munkavégzés; terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes önéletrajz,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zatykóné Horváth Krisztina igazgatási ügyintéző nyújt, a 06-28/522-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK/4239/6/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK/4239/6/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatal, Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a SZIE Foglakoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny (11. szám) - 2010. április 19.

§         SZIE honlap (www.szie.hu/allaspalyazatok) - 2010. április 20.

§         SZIE és Kari hirdetőtábla - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagai a döntést követően megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani. A pályázatot a Kar Dékánjának címezve kell benyújtani 5 példányban. A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez az okiratok eredeti példányát kell bemutatni!

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.