Állások keresése - intézményvezető - Cegléd Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Cegléd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. október 1. - 2022. szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Deák utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben a szakmai munka feltételeinek előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működés biztosítása. Felelős az intézmény szabályszerű működéséért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatokat, terveket, szakmai programot. Elkészíti az intézmény éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I/2. pont A) alpontjában előírt felsőfokú képesítés,

        szociális szakvizsga

        legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A magasabb vezetői megbízás annak adható, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        szakképzettségeket, végzettségeket igazoló okiratok egyszerű másolata (az eredeti okirat bemutatása a bizottsági meghallgatás alkalmával kötelező)

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik és

        a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri-e

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Ágota alpolgármester nyújt, a 06-53-511-482 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cegléd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Cegléd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező bizottság által személyes meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt a pályázat nyerteséről 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.cegled.hu

        Ceglédi Hírmondó (tájékoztató a pályázati felhívás elérhetőségéről)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, két példányban ( 1 eredeti, 1 másolati példány – kötés nélkül) a pályázatnak a Cegléd Város Önkormányzata Polgármestere részére történő megküldésével (2701 Cegléd, Pf.: 85.) a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017., és a munkakör megnevezését: „INTÉZMÉNYVEZETŐ”. elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre. személyesen, Takáts László polgármester (Pest Megye) 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések