Állások keresése - Óvodavezető - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.Óvodavezető

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

JMK Óvoda

Óvodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker. , Nyár u. 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életrajza,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,

        a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul..

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztálya, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2017/Kjt/JMK , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2017/Kjt/JMK, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Személyesen: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály, Budapest, IV. kerület, István út 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázókat az Önkormányzat pszichológiai szakmai alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések