Állások keresése - dékán - Kaposvári Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekdékán

Kaposvári Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Egyetem
Művészeti Kar

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízásra kerülő dékán főbb feladatai: - a kar vezetése és képviselete; - a kari szervezeti egységek, a karon folyó oktatási, kutatási, művészeti, igazgatási és gazdasági tevékenység irányítása, ellenőrzése, a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő működés érdekében; - a kari fejlesztési stratégia kialakításának irányítása az egyetemi stratégiával összhangban; - a kari költségvetés tervezésében való részvétel és a költségvetés végrehajtása; - munkáltatói jogkör gyakorlása a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározottak szerint; - a kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és bővítése; - kapcsolattartás az érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az Egyetem többi karával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint ezek végrehajtási rendeletei, továbbá a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         PhD,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Pályázhatnak: akik - egyetemi tanári vagy egyetemi docensi (főiskolai tanári) kinevezéssel, - tudományos/ DLA fokozattal, - többéves, felsőoktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalattal rendelkeznek, továbbá - rendelkeznek a Kar irányítására, stratégiájának kidolgozására, a karon folyó képzési programok fejlesztésére, a művészeti alkotótevékenység és -kutatás feltételeinek javítására vonatkozó elképzelésekkel, és

§         - megfelelek a hatályos jogszabályokban és a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában a vezetőkre előírt feltételeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmazni kell: részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; eddigi oktatói, tudományos/művészeti, szakmai illetve közéleti tevékenységét, vezetői tapasztalatait; a Kar vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

§         A pályázathoz mellékelni kell: az egyetemi végzettséget/mesterfokozatot és szakképzettséget, tudományos/DLA fokozatot tanúsító okiratok hiteles másolatát (belső pályázó esetében, amennyiben a személyi anyagban szerepelnek az okiratok, akkor a Munka- és Bérügyi Osztály vagy a Rektori Hivatal által igazolt másolat mellékelendő);

§         három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, mellyel igazolja, azt hogy büntetlen előéletű és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (belső pályázó esetében, amennyiben a személyi anyagban szerepel az okirat, akkor a Munka- és Bérügyi Osztály vagy a Rektori Hivatal által igazolt másolat mellékelendő);

§         a pályázó nyilatkozatát munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról;

§         nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn a hatályos jogszabályokban meghatározott, összeférhetetlenségi körülmény;

§         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vass Júlia nyújt, a 06/82/505-925 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Prof. Dr. Babinszky László rektornak címezve két példányban /egy eredeti és egy fénymásolat/ ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/190-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/190-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: dékán.

vagy

§         Személyesen: Rektori Hivatal, dr. Vass Júlia főtitkár, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Új épület I. 227,két példányban-egy eredeti és egy fénymásolat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályokban és az Egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kaposvári Egyetem honlapja, www.ke.hu - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.