Állások keresése - óvodavezető - Pusztaszabolcs Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.óvodavezető

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1 - 2022. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, és az intézményvezetői pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. sz. mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség;

        az Nkt. 67. § (1) a)-d) pontjában meghatározottak szerint:

        a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – az Nkt. 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        az Nkt. 67. § (6) nekezdése alapján többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség.

        a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények; valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (2)-(5) és (8) bekezdése, és a 35. § (4) bekezdése alapján meghatározott szociális szakvizsga letétele vagy a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti pedagógus szakvizsga letétele;

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajzát

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, mely szerint az 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elkézeléssel

        iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okiratok másolatát

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Éva nyújt, a 06-25/273-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3281-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3281-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja - 2016. december 5.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Pusztaszabolcs Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 3 eredeti példányban Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) címére címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető álláshelyre".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztaszabolcs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések