Állások keresése - általános iskolai pedagógus - Maroslele Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekáltalános iskolai pedagógus

Maroslele Község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Maroslelei Általános Művelődési Központ

intézményvezető egyben az általános iskolai igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6921 Maroslele, Árpád utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Maroslelei Általános Művelődési Központ igazgatója, aki egyben ellátja az Általános Iskola igazgatói feladatait, a Maroslelei ÁMK működésének szervezése, irányítása, intézményegység-vezetők (Óvoda, Művelődési Ház-Könyvtár) munkájának irányítása, szakmai tevékenységének felügyelete, munkáltatói jogkör gyakorlása az ÁMK közalkalmazottainak vonatkozásában, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú pedagógiai végzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státussal való rendelkezés

§         az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

§         pedagógus szakvizsga

§         pedagógus munkakörben szerzett legalább öt éves szakirányú szakmai gyakorlat

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közoktatási vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseivel

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának elbírálása nyilvános, vagy zárt testületi ülésen történjen

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dóka Tímea jegyző nyújt, a 06-62-256-033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Maroslele Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6921 Maroslele, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 806/2010, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai pedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Maroslele Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6921 Maroslele, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 806/2010, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai pedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő 30. napot követő első testületi ülésen bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.maroslele.hu - 2010. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kizárólag papír alapon, zárt borítékban, postai úton, ajánlott küldeményként "Pályázat a Maroslelei Általános Művelődési Központ intézményvezetői, egyben általános iskolai igazgatói álláshelyére" jeligével ellátva lehet benyújtani

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.