Állások keresése - gazdasági ügyintéző - Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági ügyintéző

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Vakok Állami Intézete

gazdasági vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Hermina út 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az intézmény pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátásáért felelős személy. - A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott egységeknek iránymutatást ad, tevékenységüket megszervezi és ellenőrzi. - Gazdasági intézkedéseket hoz. - Felelős a jogszabályok által ráruházott, valamint az Intézmény SzMSz-ében részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. - Gyakorolja a költségvetési szervet terhelő gazdasági kihatású kötelezettségek, illetőleg a követelés előírása tekintetében az ellenjegyzési jogot. - Összeállítja a gazdasági szervezet ügyrendjét, amely részletesen tartalmazza a gazdasági szervezet által ellátandó feladatokat, a pénzügyi-gazdasági feladatokat, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős alkalmazottak feladat és hatáskörét, felelősségi körét. - Ellátja az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a munkaerő és bérgazdálkodással, valamint a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos munkákat. - Feladatait az Intézmény igazgatójának közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el, a pénzügyi feladatok tekintetében akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót. A gazdasági vezető kinevezése, felmentése, díjazásának megállapítása a Miniszter jogköre. - Gazdasági ügyintéző munkakörében ellátja a mindenkori munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, /egyetem: pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §. (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban való szereplés, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet. - Legalább 10 éves szakmai tapasztalat (ebből minimum 5 év költségvetési területen szerzett) és 5 év feletti gazdasági vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - Szociális intézményben szerzett szakmai tapasztalat. - ISO rendszer ismerete. - Kontrollingban és közbeszerzési eljárásban való jártasság. - Angol, német vagy francia aktív nyelvismeret. - Referencia személyek megjelölése.

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű együttműködési képesség. Kiváló szintű szervezőkészség. Kiváló szintű vezetői képességek. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         motivációs levél, a pályázó személyi adatait is tartalmazó, szakmai életutat részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajz, a Vakok Állami Intézete gazdasági szervezetének működtetésére vonatkozó szakmai elképzelés, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Berta Irén intézmény igazgató nyújt, a +36-1-383-3650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium címére történő megküldésével (Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest , Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 913/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 913/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

§         Személyesen: Szabóné Berta Irén intézmény igazgató részére, Budapest, 1146 Budapest, Hermina út 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 10 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázati eljárásra egyebekben a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja - 2010. április 20.

§         Vakok Állami Intézetének honlapja - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén az intézményben a próbaidő 4 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vakokintezete.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.