Állások keresése - levéltár igazgató - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseklevéltár igazgató

Pécsi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Levéltár

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01.-től 2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Koordinálja és végzi a következő levéltári munkákat: a) kizárólagos joggal átveszi és megőrzi a PTE és jogelődjei nem selejtezhető köziratait b) jogszabály alapján átveszi, illetve gyüjtü, valamint ingyenes letétként megőrzi az Egyetem és jogelődjei történetéhez kapcsolódó maradandó értékű magániratot c) az átvett, illetőleg a gyűjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerűen kezeli, biztonságosan megőrzi, és az őrizetében levő levéltári anyagot - annak szükség szerinti selejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényű áttekintést biztosító segédletek készítése és közzététele útján - feldolgozza, s az anyag használatát lehetővé teszi, d) az őrizetében levő levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot ad ki, e) a levéltári anyag védelme érdekében ellenőrzi az Egyetem összes egységének irattári selejtezését és iratkezelésének rendjét f) megrongált vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és restaurálásáról gondoskodik g) levéltár- és történettudományi kutatásokat végez a levéltári munka fejlesztése és a levéltári anyag felhasználásának elősegítése céljából, s közzéteszi a kutatás eredményeit, illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában h) a levéltári anyag oktatási, illetőleg közművelődési célú felhasználását, valamint a levéltári tevékenység megismerését kiadványokkal és egyéb módon elősegíti i) a maradandó értékű magániratok kiválogatására, szakszerű kezelésére vonatkozóan szaktanácsot adhat, a maradandó értékű magániratok védetté nyilvánításában közreműködik j) a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján lehetőséget nyújt az általa őrzött itatanyagban való kutatása, a Levéltár levéltári anyagában történő kutatás feltételeit külön kutatási szabályzatban részletezi k) megállapodás alapján tárolja az Egyetem történetéhez, működéséhez szorosan kapcsolódó szakmai egyesületek, szervezetek, stb. anyagait is l) egyetemtörténeti és levéltártudományi kézikönyvtárat hoz létre és működtet

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a PTE kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Legalább 5 év vezetői tapasztalat

§         Legalább 10 év levéltári tapasztalat

§         hazai és nemzetközi tudományos életben való részvétel

§         egyetemi oktatásban való részvétel

§         Középfokú angol vagy német nyelvismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Iratkezelő szoftverek ismerete

§         a Pécsi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony

Elvárt kompetenciák:

§         felelőségtudat,

§         szakmai ismeretek magas szintű elvéleti ismerete és gyakorlati alkalmazása,

§         együttműködési készség,

§         fegyelmezettség,

§         önállóság,

§         pontosság, precizitás, megbízhatóság,

§         kreativitás, probléma megoldó képesség és készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a szakmai munka végzésére vonatkozó tervek, célkitűzések

§         szakmai önéletrajz

§         egyetemi végzettséget és az idegennyelv ismeretét tanusító okiratok másolata

§         a pályázó nyilatkozata arról, hgoy a pályázat anyagát az erre illetékes testületek megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-30/2010, valamint a munkakör megnevezését: levéltár igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-30/2010, valamint a munkakör megnevezését: levéltár igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE Honlap

§         Hivatalos Értesítő

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat két példányban a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.