Állások keresése - ügyvivő szakértő - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő szakértő

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Gazdasági Főigazgatóság Biztonságszervezési Iroda

biztonságszervezési irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.06.01. - 2013.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Iroda vezetése ? szakreferensek közreműködésével -, az Egyetem gödöllői Campusán a munkavédelmi tevékenység ellátása, a tűzvédelmi, rendészeti, vagyonvédelemi, továbbá környezetvédelmi feladatok - vonatkozó jogszabályok végrehajtásának - irányítása, ellenőrzése, illetve a Gödöllőn kívüli Karok ezen tevékenységeinek szakmai felügyelete, feladatainak koordinálása. A Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása. Hulladékgazdálkodási Terv készíttetése, elfogadtatása, időszakonkénti felülvizsgálata, aktualizálása. A munkavállalók előzetes, illetve időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatainak felügyelete. A munkavállalók biztonságával kapcsolatos oktatásról készült ügyiratok elkészíttetése, ellenőrzése. A hallgatók biztonságával kapcsolatos oktatásról készült ügyiratok elkészíttetése, ellenőrzése. A területre vonatkozó biztonsági igazgatással kapcsolatos egyéb ügyiratok (felsőbb szervektől, hatóságoktól, egyetem különböző szintű vezetőitől kapott feladatok) elkészíttetése. Az adott területet érintő kártérítési perek, egyéb ügyek lerendezése, illetve az ahhoz kapcsolódó biztonsági feladatok elvégeztetése. A Karokon kinevezésre, illetve megbízásra kerülő biztonsági megbízottak képzésének biztosítása, kinevezéséhez való előzetes egyeztetés. Éves biztonságszervezési beszámoló készítése a Karok jelentései alapján az OKM illetékes főosztálya részére. Kockázatértékelések elkészítése, időszakonkénti felülvizsgálatának irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         vagy egyetemi diploma,

§         Felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítés (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont, II/e) alpont),

§         Legalább 3 év munkavédelmi (munkabiztonsági) szakmai gyakorlat,

§         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; büntetlen előélet; cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Vezetői gyakorlat,

§         Felsőfokú tűzvédelmi szakképesítés,

§         Tűzvédelmi szakmai gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű kommunikációs készség; terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes önéletrajz,

§         A Biztonságszervezési iroda vezetésére vonatkozó vezetői elképzelésinek ismertetése,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,

§         Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sassy László nyújt, a 06/30/211-6288 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GH/83/2010., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GH/83/2010., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

§         Személyesen: SZIE FH EEK Személyzeti Osztály, Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a SZIE Foglakoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapja (www.szie.hu/allaspalyazatok) - 2010. április 14.

§         SZIE hirdetőtábla - 2010. április 14.

§         Gödöllői Szolgálat (helyi újság) - 2010. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagai a döntést követően megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani. A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez az okiratok eredeti példányát be kell mutatnia!

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.