Állások keresése - családgondozó/intézményvezető - Dunakeszi Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládgondozó/intézményvezető

Dunakeszi Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Szociális Alapellátási Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 01-től 2015. június 30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Diófa utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező integrált intézmény vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény által biztosított ellátási formák: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali ellátás (nappali ellátás fogyatékos személyek részére, pszichiátriai és szenvedélybetegek részére, idősek részére (Idősek klubja)), étkeztetés, (szociális konyha, népkonyha), házi segítségnyújtás. Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása kapcsán a feladat tartalma a szakmai irányítás, személyzeti- munkáltatói, gazdálkodási és hivatali adminisztrációs feladatok, melyek során a vezető gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket, felelős az intézmény jogszerű működtetéséért, az önkormányzat gazdasági érdekeinek védelméért. Eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         A Kjt. 20. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges feltételek, valamint a Kjt. 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak megléte,

§         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, a gyermekvédelem, illetve az egészségügyi ellátás területen ellátott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         Az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés, és

§         az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. rész 1/1. pontja szerinti képesítés,

§         Szociális szakvizsga megléte ? ez alól indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója figyelemmel az 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet 6.§ (7) bekezdésére, felmentést adhat

§         számítógép-kezelői ismeretek (word, excel, internet, stb.)

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű Kiváló szintű kommunikációs készség, precizitás, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok), okiratok másolatát,

§         a pályázó ? előírt szakmai gyakorlat meglétét is igazoló ? szakmai életrajzát, a személyi adatok és a legfontosabb foglalkoztatási adatok feltüntetésével,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény másolatát

§         az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, illetve az intézmény szakmai és gazdasági hatékonyságának javítására vonatkozó szakmai programot,

§         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

§         a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők, valamint a képviselő-testület a pályázati anyagát megismerhesse, illetve abba betekinthessen,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Szalay Adrienn nyújt, a 06-27-542-800/222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. Kecskeméthy Géza polgármester részére címezve . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-271/2010, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó/intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-271/2010, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó/intézményvezető.

§         Személyesen: Kecskeméthy Géza polgármester részére címezve, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. Szociális - Egészségügyi Osztály és Gyámhivatal.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok értékelése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § (2) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §.-ban foglalt szabályok szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.dunakeszi.hu - 2010. április 14.

§         Dunakeszi Kábeltévé - 2010. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezetői pótlék mértéke 250% A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.