Állások keresése - önálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató) - Budapest Főváros Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekönálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató)

Budapest Főváros Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája

önálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató) (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, Budapest, Cseppkő utca 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként kiemelten felelős az intézményben élő gondozottakért, az intézményben a gyermeki jogok érvényesüléséért. Köteles gondoskodni az intézmény szakszerű és törvényes működéséről, a pedagógiai, gyermekvédelmi munka magas szinvonalon történő ellátásáról. Hatékonyan és gazdaságosan működteti az intézmény három gyermekotthoni szakmai egységét, az intézmény belső óvodáját, az Utógondozó Otthont, a béri nevelőszülői ellátást. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény igazgatójaként felelős a takarékos gazdálkodásért, a szakmai igények és a pénzügyi források összhangjának megteremtéséért. Ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját, a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban és a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. Felelős az ellenőrzési jogkörének gyakorlása során feltárt hiányosságok megszüntetéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, orvos, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár ,

§         legalább öt év, a gyermekvédelem területén szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó legalább öt év szakmai gyakorlatát igazoló szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratériai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséhez való hozzájáruláshoz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csókay László Szakmai Alosztályvezető, Orbánné S. Anna humánpolitikai vezető főtanácsos nyújt, a 327-1058 327-1200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1052 Budapest, Fővárosi Önkormányzat, Gyermekvédelmi Ügyosztály, Városház utca 9-11. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-194/12/2010., valamint a munkakör megnevezését: önálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató). §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház u. 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-194/12/2010., valamint a munkakör megnevezését: önálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató).

§         Személyesen: Orbánné Soproni Anna Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály, Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. I. 104..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevező által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A szakértői bizottság javaslata alapján az intézményvezetői kinevezésről a Fővárosi Közgyűlés dönt. A pályázók a döntéstről írásban értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 30.

§         Szociális és Munkaügyi Közlöny - 2010. április 30.

§         Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda - 2010. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz csatolandó a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez (a teljes pályázati iratanyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához), valamint a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.