Állások keresése - egyetemi tanári - ELTE Állam- és Jogtudományi Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanári

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állam- és Jogelmélet Tanszékére

egyetemi tanári

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár feladatkörébe tartozik -a jog- és állambölcselet tantárgyának, valamint a tanszék által gondozott további tantárgyaknak oktatása és a vizsgáztatás a Kar valamennyi képzési formájában és tagozatain, -hallgatói évfolyam és szakdolgozatok témavezetése, bírálata és a záróvizsgáztatás, -doktorjelöltek munkájának irányítása, részvétel a doktori képzésben, a doktori és habilitációs eljárásokban, -az oktatott tudományterület tananyagának és vizsgakövetelményeinek teljes körű áttekintése és felülvizsgálata, az oktatás folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, új tankönyvek, jegyzetek, más oktatási segédanyagok írása, lektorálása, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák szervezése -tudományos kutatómunka, pályázati és szakirodalmi tevékenység végzése -a fiatal oktatók és kutatók szakmai munkájának irányítása, segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Az egyetemi tanári állásra pályázónak egyetemi tanári kinevezéssel kell rendelkeznie, meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX tv, az 53/2006. (III.14.) Korm. rendelet, valamint az ELTE SZMSZ III. kötet, Foglalkoztatási követelményrendszer az egyetemi tanári munkakörre meghatározott követelményeinek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;-az utóbbi 10 évben megjelent szakirodalmi publikációinak jegyzékét, valamint a publikációira vonatkozó szakirodalmi hivatkozások jegyzékét;-szakképzettségét, tudományos fokozatait, nyelvismeretét igazoló okiratok másolatát;-az egyetemi tanári kinevezést tanúsító okirat másolatát;-erkölcsi bizonyítványt;-nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Állam- és Jogtudományi Kar címére történő megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/7706, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanári. §         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Állam- és Jogtudományi Kar címére történő megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/7706, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanári.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.