Állások keresése - könyvtárigazgató - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkönyvtárigazgató

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE Állatorvos-tudományi Kar
Könyvtár, Levéltár és Múzeum

könyvtárigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1-től 2013. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az egyetemi karok feladatainak (vagy oktató-kutató) munkájához kapcsolódóan az Állatorvos-tudományi Könyvtár rendeltetésszerű működtetésének, az 1997. évi CXL. Törvényben valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben megfogalmazott nyilvános könyvtári ellátás feltételeinek biztosítása; a Könyvtár szakmai feladatainak (állományszervezés, feltárás, szolgáltatás, képzés) megfelelő ellátása, képviselete; a könyvtári munka minőségelvű igazgatása, szervezése, szakmai fejlesztése, a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő könyvtári szolgáltatások kialakítása; a könyvtári célkitűzések megvalósítása során együtt működés a SZIE Egyetemi Könyvtár további szakkönyvtáraival; egyetemi tudományos szakkönyvtári feladatok ellátása (gyűjteményszervezés, - feldolgozás, tájékoztató és dokumentum-ellátási feladatok, a könyvtári tevékenység szervezése, a szakterületen végzendő önálló kutatómunka, tanulmányok publikálása, előadások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         legalább 10 éves könyvtárvezetői gyakorlat; angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga, aktív pályázói tevékenység.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         német nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajzot, személyi adatlapot; végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát; fontosabb publikációk jegyzékét; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve belső pályázó esetén az arról kiállított igazolást; nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

§         továbbá a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását; eddigi szakmai munkájának részletes leírását; szakmai, oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit; jelentősebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tanácskozásokon megtartott előadásainak jegyzékét, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; vezetői munkájára vonatkozó jövőbeni terveit, részletes elképzelé

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bukhárné Ecseki Mónika nyújt, a 06-1-478-4110 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-25/9/2010., valamint a munkakör megnevezését: könyvtárigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-25/9/2010., valamint a munkakör megnevezését: könyvtárigazgató.

§         Személyesen: , Budapest, 1078 Budapest, István u. 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 9. szám - 2010. március 30.

§         SZIE honlapja - 2010. április 5.

§         Kari hirdetőtábla - 2010. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a Kar dékánjának kell benyújtani (Dr. Fodor László egyetemi tanár, dékán) 5 példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/álláspályázatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.